Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore raspisao je konkurs za upis i školovanje kandidata za dobijanje UEFA „B“ licence.

Zainteresovani kandidati moraju biti državljani Crne Gore, a ukoliko su državljani strane države, moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog saveza za upis i školovanje.

Uz prijavu za upis, kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta:

A) Opšti kriterijumi
- Kratka sportska biografija, adresa i kontakt telefon;
- Izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu;
- Dokaz o završenom srednjem obrazovanju;
- Zdravstveno uvjerenje (ne starije od šest mjeseci);
- Potvrda da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu (u formi izjave kandidata).

B) Posebni kriterijumi
- Kandidat mora imati najmanje 20, a najviše 45 godina starosti;
- Kandidat mora imati najmanje deset godina aktivnog igranja u klubovima Prve Lige Crne Gore ili internacionalnu karijeru toga ranga;


Prijave sa neophodnom dokumentacijom predaju se u prostorijama Fudbalskog saveza Crne Gore, u Kući fudbala, bulevar Veljka Vlahovica bb u Podgorici, svakog radnog dana od 09 do 17 časova ili poštom zaključno sa 21.12.2022. godine.

Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Centar za edukaciju trenera
Direktor
Dr Niko Raičković