Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore raspisuje konkurs za upis i školovanje četvrte generacije polaznika za UEFA „PRO“ licencu.

Zainteresovani kandidati moraju biti državljani Crne Gore, a ukoliko su državljani strane države moraju, imati saglasnost matičnog Saveza.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

I – Opšti uslovi (dokumenti i diplome)

- kratka sportska biografija, adresa i kontakt telefon;

- diploma o završenoj srednjoj školi;

- zdravstveno uvjerenje (ne starije od četiri nedjelje);

- potvrda da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

II – Posebni uslovi

- kandidat može imati najviše 60 godina;

- završeno školovanje za trenera sa UEFA „A“ licencom sa dobijenim ocjenama 9 i 10;

- najmanje jednu godinu stručnog rada sa UEFA „A“ licencom;

- poznavanje najmanje jednog zvaničnog jezika UEFA-e.

Prijave sa neophodnom dokumentacijom predaju se u Kući fudbala - Bulevar Veljka Vlahovića bb, svakog radnog dana od 09 do 16 časova ili poštom zaključno sa 20.11.2021. godine.

Neblagovremeno dostavljena ili nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Formular za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Centar za edukaciju trenera
Direktor
Dr Niko Raičković