Ispit za agente za igrače održaće se 15. aprila 2010.godine, u 10.00 časova u prostorijama FSCG, Ulica 19. decembar 13 u Podgorici.


Kandidat je obavezan da do 20. marta 2010.godine, poštom ili lično dostavi:

a) Prijavu za polaganje ispita;
b) Kraću biografiju;
c) Dokaz o državljanstvu Crne Gore i dokaz da ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje dvije godine;
- Lice sa drugim državljanstvom: dokaz o državljanstvu i dokaz da ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje dvije godine;
d) Dokaz  da nije krivično osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, ne stariji od šest mjeseci;
e) Izjavu da ne obavlja nikakvu funkciju i da nije zaposlen u FIFA-i, konfederaciji, nacionalnom savezu, regionalnom savezu, klubu ili bilo kojoj organizaciji ili pravnom subjektu  koji je  povezan sa ovim tijelima.
f) Izjavu da se podnošenjem prijave za polaganje ispita obavezuje da će poštovati propise nadležnih tijela FIFA-e i nadležnih fudbalskih konfederacija i nacionalnih saveza.
g) Dokaz o uplati 2.500 eura, kao naknadu za troškove organizacije i održavanja ispita, na žiro-račun Fudbalskog saveza Crne Gore broj: 530-13676-16 kod NLB- Podgorica, sa naznakom: ispit za agenta za igrače.

- Nakon dostave gore navedenih dokumenata kandidat može dobiti literaturu za polaganje ispita.

- Ispit je u formi testa-zaokruživanje tačnih odgovora, 15 pitanja iz propisa FIFA-e i 5 pitanja iz propisa FSCG i zakona Crne Gore.

Ispitna pitanja sadržana su u sljedećim materijalima:

- FIFA Statut,
- FIFA Pravilnik o primjeni FIFA Statuta,
- FIFA Pravilnik o statusu i transferu igrača,
- FIFA Pravilnik o statusu i transferu igrača malog fudbala, Aneks 6 FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača,
- FIFA Priručnik Status igrača i disciplinska pitanja,
- FIFA Pravilnik Agenti za igrače,
- FIFA Pravilnik o radu Komiteta za status igrača i Komore za rješavanje sporova (DRC),
- FIFA Disciplinski pravilnik,
- Statut FSCG,
- Pravilnik o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG,
- Pravilnik o agentima za igrače FSCG.

Nakon  položenog ispita, a kao uslov za dobijanje licence agenta za igrače, agent mora zaključiti polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti (najniži iznos koji pokriva polisa je 100.000 CHF) i potpisati Kodeks o profesionalnom ponašanju.