Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore raspisuje konkurs za upis i školovanje kandidata za dobijanje UEFA „C“ diplome - IV generacija.

Zainteresovani kandidati moraju biti državljani Crne Gore, a ukoliko su državljani strane države, moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog saveza.

Uz prijavu za upis, kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta:

  1. A) Opšti kriterijumi

- Kratka sportska biografija, adresa i kontakt telefon;
- Izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu;
- Dokaz o završenom srednjem obrazovanju;
- Zdravstveno uvjerenje (ne starije od šest mjeseci);
- Potvrda da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu (u formi izjave kandidata)

  1. B) Posebni kriterijumi

- kandidat može imati najmanje 18 godina starosti;
- kandidat mora imati najmanje pet godina aktivnog igranja u fudbalskim klubovima različitih kategorija ili Nacionalnu „C“ licencu sa ocjenom 8, 9 ili 10 i najmanje šest mjeseci rada sa Nacionalnom ,,C“ licencom;
- položen test provjere fudbalske tehnike.

Prijave sa neophodnom dokumentacijom predaju se u prostorijama Fudbalskog saveza Crne Gore, u Kući fudbala, bulevar Veljka Vlahovica bb u Podgorici, počevši od 9. maja 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 16 časova ili poštom, zaključno sa 24.05.2024.godine.

Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Centar za edukaciju trenera FSCG
Direktor
Dr Niko Raičković